Prof. Rana Pratap Singh S/o Shri Vikram Singh

Prof. Rana Pratap Singh S/o Shri Vikram Singh

President
Prof. S. K. Dwivedi S/o Prof. Rama Shankar

Prof. S. K. Dwivedi S/o Prof. Rama Shankar

Vice-President
Prof. Naveen Kumar Arora S/o Shri R.P. Arora

Prof. Naveen Kumar Arora S/o Shri R.P. Arora

General Secretary
Dr. Shivesh Sharma S/o Shri Kewal Krishan Sharma

Dr. Shivesh Sharma S/o Shri Kewal Krishan Sharma

Joint Secretary
Dr. Ram Narain S/o Shri Budh Ram

Dr. Ram Narain S/o Shri Budh Ram

Joint Secretary
Mrs. Preeti Arora W/o Dr. Naveen K Arora

Mrs. Preeti Arora W/o Dr. Naveen K Arora

Treasurer
Dr. Vivek Kuma/r S/o Shri Brahm Pal Singh

Dr. Vivek Kuma/r S/o Shri Brahm Pal Singh

Executive Member
Dr. Manish Kumar Gupta S/o Shri Dudha Nath Prasad

Dr. Manish Kumar Gupta S/o Shri Dudha Nath Prasad

Executive Member
Dr. Vaibhav Mishra S/o Shri R.V. Mishra

Dr. Vaibhav Mishra S/o Shri R.V. Mishra

Executive Member
Dr. Jitendra Mishra S/o Shri Permeshwar Dayal Mishra

Dr. Jitendra Mishra S/o Shri Permeshwar Dayal Mishra

Executive Member
Naincy Jaiswal D/o Shri Shiv Shankar Jaiswal

Naincy Jaiswal D/o Shri Shiv Shankar Jaiswal

Executive Member
Prof.R.D. Tripathi

Prof.R.D. Tripathi

Executive Member
Prof. Piyush Pandey

Prof. Piyush Pandey

Executive Member
Prof. Piyush Malaviya

Prof. Piyush Malaviya

Executive Member
Dr. Sunita Borkar

Dr. Sunita Borkar

Executive Member